Kirjaboek algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Bureau Kirja" de onderneming die onder de handelsnaam "Kirjaboek", gevestigd en kantoorhoudende aan de Hanebalk 2 te Hoogwoud. "Product": het product dat, of de producten die, door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Kirjaboek door of via Kirjaboek binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; "voorwaarden": deze algemene voorwaarden.    

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst die al dan niet via Internet met Kirjaboek aangeboden c.q. geplaatst c.q. gesloten worden. U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet bestellingen plaatsen. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Kirjaboek, al dan niet door middel van de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3.6 van deze voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden. 

2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Kirjaboek worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Eventuele algemene voorwaarden die door u worden gehanteerd zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (bepaalde artikelen van) deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. 

3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met u, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zal overleg plaatsvinden tussen partijen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. 

5. Kirjaboek heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.    

Artikel 3 Aanbiedingen/offertes/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven/offertes van Kirjaboek zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Kirjaboek is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door u binnen 14 dagen (hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail of per fax) wordt bevestigd. 

2. Levertijden in offertes van Kirjaboek zijn indicatief en geven u bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Kirjaboek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kirjaboek anders aangeeft. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

5. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Kirjaboek een order hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail of per fax, aanvaardt 
of door Kirjaboek uitvoering aan een order wordt gegeven. 

6. De overeenkomst tussen Kirjaboek en u via Internet komt tot stand op het moment nadat u:
- in de winkelwagen pagina op de button"afrekenen" heeft geklikt;                 
- de manier van betalen heeft geselecteerd en uw gegevens ingeeft, of waarneer u dat al eens heeft gedaan, inlogt ;                 
- u hier op de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd zoals die in een scherm op de website naar voren zijn gekomen;                 
- u hierop van Kirjaboek op uw e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat Kirjaboek uw bestelling heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging). 

7. De ontvangstbevestiging van het tot stand komen van een overeenkomst via Internet vermeldt in ieder geval de volgende informatie:     - een omschrijving van het Product;                 
- de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard;                 
- de prijs van het Product;                 
- verzendkosten;                 
- totale factuurbedrag;                 
- uw naam en ordernummer;                 
- gegevens van Kirjaboek (adres), de plaats waar klachten kunnen worden ingediend, en waar informatie over de service kan worden gekregen;                 
- verwijzing naar artikel 10; 

8. De administratie van Kirjaboek geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Kirjaboek verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kirjaboek verrichtte leveringen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.    

Artikel 4 Prijs en prijswijzigingen

1. Alle opgegeven prijzen in genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Het totale factuurbedrag (zoals genoemd in de ontvangstbevestiging) is inclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3. Kirjaboek is gerechtigd om prijsstijgingen door te berekenen, indien Kirjaboek kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal. 

4. Indien Kirjaboek de aankoopprijs van het Product dient te verhogen, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk, binnen een week na voormelde berichtgeving aan u, aan Kirjaboek te melden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Kirjaboek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kirjaboek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. U draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kirjaboek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kirjaboek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kirjaboek zijn verstrekt, heeft Kirjaboek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening te brengen. Er ontstaat in dat geval uwerzijds nimmer aanspraak op schadevergoeding. 

4. Kirjaboek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kirjaboek is uit gegaan van door u verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kirjaboek kenbaar behoorde te zijn. 

5. U vrijwaart Kirjaboek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan u toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

1. De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Kirjaboek. Indien Kirjaboek nadere gegevens behoeft van u in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan met ingang van het moment waarop u deze aan Kirjaboek ter beschikking heeft gesteld. 

2. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om wat voor reden dan ook, door Kirjaboek wordt overschreden, zal Kirjaboek u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Kirjaboek te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) binnen 10 dagen na kennisgeving door Kirjaboek aan Kirjaboek te melden. 

3. Ingeval van ontbinding als bedoeld in artikel 6.2 zal Kirjaboek eventueel reeds door u betaalde bedragen binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving ingevolge artikel 6.2 aan u terugbetalen. 

4. Op het moment van aflevering door of namens Kirjaboek dient u het product/de producten af te nemen. Indien u afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kirjaboek gerechtigd het Product op te slaan voor rekening en risico van koper. 

5. Kirjaboek is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Transport

1. De kosten van het transport zijn voor uw rekening en maken onderdeel uit van het totale factuurbedrag. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor Kirjaboek Op het moment van aflevering gaat het risico van het Product op u over.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kirjaboek zal u zo spoedig mogelijk schriftelijk (per fax, brief of e-mail) hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Kirjaboek u hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Kirjaboek daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Kirjaboek geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend

Artikel 9 Betaling

1. Betaling van het volledige factuurbedrag dient, na acceptatie van deze voorwaarden, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

2. Indien Kirjaboek bij onvoldoende saldo op uw bank of postgirorekening het totale factuurbedrag van het Product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan uw bank c.q. bankgirocentrale te plaatsen. De extra kosten die hierdoor ontstaan zullen per extra incasso worden doorberekend. 

3. Indien u in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

4. Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen tevens alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 

5. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening. 

6. Kirjaboek heeft het recht de door u gedane betalingen/de geincasseerde bedragen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10 Niet goed, geld terug

1. Indien u nadat u het Product heeft ontvangen, van mening bent dat het Product niet voldoet aan het door u bestelde of dat het Product een uiterlijk waarneembaar gebrek blijkt te vertonen kunt u Kirjaboek schriftelijk (per fax, brief of e-mail) binnen 7 dagen na ontvangst vragen om herstel of vervanging van het (gebrekkig gedeelte van) het Product. 

2. Indien u Kirjaboek vraagt om herstel of vervanging van het (gebrekkig gedeelte van) het Product, dient u het Product binnen 14 dagen na ontvangst aan Kirjaboek te retourneren. Kirjaboek zal het Product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het Product van u heeft terug ontvangen (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van (het gedeelte van) het Product komen voor rekening van Kirjaboek, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product danwel het gebrek aan het Product is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, aan u te wijten is of wanneer u of derden, zonder schriftelijke toestemming van Kirjaboek, wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het Product of deze hebt aangewend voor doeleinden waarvoor het Product niet bestemd is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Kirjaboek niet gehouden (het gedeelte van) het Product te herstellen of het Product te vervangen. Kirjaboek zal in dat geval het Product in dezelfde toestand weer aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u heeft ontvangen. Uw verplichting tot betaling blijft in dat geval bestaan, waarbij het totale factuurbedrag zal worden vermeerderd met de kosten van uw retourzending alsmede de kosten van retourzending door Kirjaboek aan u. 

3. Indien Kirjaboek een Product levert die door een derde werd geproduceerd of geleverd, is Kirjaboek nimmer tot verdergaande garantie gehouden dan waarop Kirjaboek ten opzichte van die producent/toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Kirjaboek geleverde Product blijft eigendom van Kirjaboek totdat u al hetgeen u uit hoofde van de met Kirjaboek gesloten overeenkomsten verschuldigd bent, hebt voldaan, daaronder mede begrepen de eventueel ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, kosten. 

2. U dient Kirjaboek onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden beslag (willen) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Kirjaboek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
1.1 U de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
1.2 Na het sluiten van de overeenkomst Kirjaboek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat u slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
1.3 U bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 

2. Voorts is Kirjaboek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kirjaboek op u onmiddellijk opeisbaar. Indien Kirjaboek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Kirjaboek behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien het door Kirjaboek geleverde Product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Kirjaboek jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 10 is geregeld. 

2. Indien Kirjaboek aansprakelijk is voor directe schade, om wat voor reden dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kirjaboek te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Kirjaboek voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 250,-. 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kirjaboek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Kirjaboek toegerekend kan worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

4. Kirjaboek.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kirjaboek of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kirjaboek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kirjaboek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen. 

3. Kirjaboek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voorzover Kirjaboek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kirjaboek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Vrijwaringen

1. U vrijwaart Kirjaboek voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de u verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien u aan Kirjaboek informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert u dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Kirjaboek zich de rechten en bevoegdheden voor die haar, of derden van wiens diensten Kirjaboek gebruik maakt voor de uitvoering van de overeenkomst, toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Het is het u niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Kirjaboek tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Kirjaboek, ongeacht of deze aan de u of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

4. Alle door Kirjaboek eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. alsmede het Product, zijn uitsluitend bestemd om door de u te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kirjaboek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

5. Kirjaboek behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kirjaboek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kirjaboek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kirjaboek.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede elke overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.